Effekter av Covid-19-pandemin hos dig med psykisk ohälsa

Delta i en nationell undersökning!

Ditt bidrag är viktigt!

Att delta i studien kan leda till en ökad förståelse för den egna situationen under pågående pandemi, och vilka risk- och skyddsfaktorer du har i din närhet. Genom att delta i undersökningen bidrar du även till viktig kunskap som kommer vara till hjälp för personer med psykisk ohälsa framöver, både i Sverige och runtom i världen.

Ett deltagande i studien innebär att du kommer att få svara på webbaserade enkäter under en ettårsperiod, med en månads intervall.  

Hur påverkar Covid-19 dig som lider av psykisk ohälsa?

Just nu pågår en nationell undersökning som genomförs av Centrum för psykiatriforskning, vid Karolinska institutet. Studien är ett samarbetsprojekt med forskare inom Centrum för psykiatriforskning och ett mål är att bättre förstå effekterna av Covid-19-pandemin på redan utsatta personer som har eller har haft psykiatriska symptom som exempelvis depression, ångest, missbruk och tvångstankar.

Personer som har psykiatriska symptom kan drabbas extra hårt i pandemin eftersom isolering och förändrade livsomständigheter kan förvärra dessa symptom. Pandemin har också lett till förändringar i vårdutbudet där många vårdkontakter blivit digitala. Personer med psykisk ohälsa kan uppfatta det som en utmaning eller ett hinder att då uppsöka den vård man är knuten till. Med den här studien vill forskarna förstå hur pandemin påverkar dessa personers tillvaro och mående över en längre tidsperiod.

Studien är ett samarbete med Kings College i London, där en liknande nationell uppföljningsstudie pågår. På så sätt kommer forskarna att kunna dra slutsatser om pandemins påverkan både ur ett svenskt och ett internationellt perspektiv.

– Studien kommer bidra med värdefull kunskap som gör att vi kan stå bättre rustade inför nya utbrott av coronapandemin, eller andra kommande pandemier. Med hjälp av kunskapen kan vi också bättre anpassa vården efter olika människors behov, säger Dr Nitya Jayaram Lindström, verksamhetschef vid Centrum för psykiatriforskning. 

VAD INNEBÄR ENKÄTSTUDIEN?

Enkäten innefattar ett antal formulär om dig själv och ditt mående. Efter den första mätningen kommer du bli kontaktad för uppföljande, kortare (ca 10 minuter) enkäter om ditt mående en gång i månaden i upp till 1 år.

VEM KAN DELTA I STUDIEN?

Du kan delta om du är 18 år eller äldre, bosatt i Sverige samt om du har, eller har haft, psykisk ohälsa av något slag. Du behöver inte ha en pågående kontakt med psykiatrin för att delta.

HUR LÅNG TID KOMMER DET TA ATT DELTA?

Den första enkäten är den längsta, den kan ta mellan 30-50 minuter att fullfölja. Uppföljningsmätningarna är betydligt kortare och tar cirka tio minuter att fullfölja.

BEHÖVER JAG GÖRA KLART HELA ENKÄTEN VID SAMMA TIDPUNKT?

Du kan ta en paus under tiden så länge du återvänder till enkäten i samma webbläsare.

VILKA TYP AV FRÅGOR INNEFATTAR DEN?

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, din boendesituation, din sysselsättning, ditt mående och psykiatriska symptom, innan och under Covid-19 pandemin. Vi är också intresserade av att kartlägga sådana faktorer som gör att du mår bra och som leder till positiv hälsa.

VARFÖR ÄR DENNA STUDIE VIKTIG?

Resultaten från denna studie kommer att kunna användas inom hälso-och sjukvården och göra oss bättre förberedda på framtida liknande pandemier och kriser i framtiden.

Kontakt

Forskningsprojektet genomförs vid Centrum för psykiatriforskning och forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Stockholm. Ansvarig för studien är Dr Nitya Jayaram Lindström, verksamhetschef vid Centrum för psykiatriforskning.

Om du har frågor, vänligen kontakta forskargruppen på cpfcovid@cns.ki.se

Samarbetande forskare inom Centrum för psykiatriforskning

Tobias Lundgren
Karolina Sörman
Samir El Alaoui
Olivia Simonsson
Shervin Shahnavaz
Simon Jangard
Johan Lundin
David Forsström
Maria Hedman-Lagerlöf
Kristoffer Månsson
Alexander Rozental
Maria Åbonde Garke
Anders Hammarberg
Helena Fatouros-Bergman
David Mataix-Cols
Marianne Kristiansson
Christian Ruck
Clara Hellner
Nitya Jayaram-Lindström 

Mobirise free software - Find more